ZΜ涉 OSADOWE


Stadium sedymentogenezy

 1. Mobilizacja substancji w strefie wietrzenia, zachodzi wskutek denudacji mechanicznej i chemicznej.
 2. Transport osad闚 ze zlewiska odbywa si w postaci:

W stanie roztwor闚 rzeczywistych nienasyconych migruj sole 豉two rozpuszczalne i cz窷ciowo substancje organiczne w postaci kwas闚 huminowych. W roztworach nasyconych rzeki stref klimatu gor帷ego przenosz cz窷 w璕lan闚 (Ca, Mg, Na) i krzemionki. W postaci koloid闚 przenoszone s zwi您ki 瞠laza, manganu, fosforu, pierwiastki 郵adowe (U, Cr, Ni, Co, Cu).

 1. Osady w zbiornikach wodnych powstaj w wyniku proces闚:

Kolejno嗆 osadzania si pierwiastk闚 w strefie przybrze積ej zbiornik闚 zale篡 od pH i Eh wody. O kombinacji czynnik闚 pH i Eh zale篡 ruchliwo嗆 geochemiczna zwi您k闚 mineralnych decyduj帷a o zr騜nicowaniu substancji mineralnej w miar oddalania si od brzegu morskiego.

Facje geochemiczne dla 鈔odowiska morskiego wg Pustowa這wa

 1. Facja siarkowowodorowa, 鈔odowisko redukcyjne. Wytr帷a si FeS2, osadem charakterystycznym s bitumiczne 逝pki z siarczkami
 2. Facja syderytowa, 鈔odowisko redukcyjne, deficyt tlenu. W tych warunkach wydziela si FeCO3, substancja organiczna utleniana jest do CO2. Charakterystycznym osadem jest bitumiczny 逝pek syderytowy.
 3. Facja szamozytowa, warunki s豉bo redukcyjne, du膨 rol odgrywa koloidalna krzemionka. Warunki s zbyt redukujce by utleni 瞠lazo na wy窺zy stopie utlenienia, dlatego 瞠lazo pozostaje jako Fe2+ w postaci szungitu i turyngitu. Charakterystycznym osadem s krzemionkowe rudy oolitowe 瞠laza.
 4. Facja glaukonitowa, 鈔odowisko oboj皻ne, 瞠lazo przechodzi w pewnej ilo軼i w Fe3+, tworz帷y glaukonit sorbuje K, Mg, Rb, Li. Osadem charakterystycznym s fosforyty.
 5. Facja utleniona, dochodzi do utlenienia Fe, Mn. Brak substancji organicznej, gdy zosta豉 utleniona i roz這穎na.

Stadium diagenezy

Odpowiada przeobra瞠niu silnie uwodnionego mu逝 z du膨 ilo軼i bakterii w skonsolidowan ska喚. Diageneza sprowadza si do osi庵ni璚ia r闚nowagi przez nietrwa造 i zr騜nicowany osad w termodynamicznych warunkach strefy przydennej. Wyr騜nia si nast瘼uj帷e stadia:

 1. W g鏎nej cz窷ci osadu kosztem zaanga穎wania tlenu z w鏚 zawartych w osadzie powstaj konkrecje wodorotlenk闚 Fe i Mn.
 2. Wskutek wzmo穎nego poch豉niania wolnego tlenu przez organizmy, a nast瘼nie redukcji wodorotlenk闚 Fe i Mn oraz siarczan闚 鈔odowisko osad闚 zmienia si z utleniaj帷ego na redukcyjne. Zawarte w osadzie fazy sta貫 ulegaj rozpuszczaniu w wodzie osi庵aj帷 stadium roztworu nasyconego. Mi璠zy kationami znajduj帷ymi si w stanie adsorbowanym zachodzi wymiana mi璠zy minera豉mi ilastymi a wod, zmieniaj帷 sk豉d jej sk豉d jak i poch這ni皻ych zasad. R闚nocze郾ie rozk豉da si substancja organiczna, przechodz帷 w CO2, H2S, H, N2, NH3 i zwi您ki rozpuszczalne gromadz帷e si w fazie sta貫go osadu. W wyniku tych proces闚 zmienia si chemizm w鏚 nasycaj帷ych, osad g堯wnie ilasty. Zmniejsza si w niej ilo嗆 siarczan闚, ro郾ie zawarto嗆 alkali闚, Fe2+, Mn2+, SiO2, substancji organicznej, fosforu, pierwiastk闚 郵adowych, znika O2, kt鏎ego miejsce zast瘼uj CH4, CO2, H2S, H, NH3. Towarzyszy temu wymiana substancji mi璠zy wod nad osadem a wod w osadzie. Znikaj帷e z osadu podczas diagenezy tlen, siarczany, Mn, Fe przenikaj z wody naddennej do wody w osadzie i z niej s poch豉niane przez mu, natomiast zgromadzone w osadzie gazy oraz zawarte w wodach osadu Mn, P, Fe, SiO2, CaCO3 dyfunduj do w鏚 nad dnem. Spada Eh, do 0,15-0,30 a pH siega 6,8-8,5. Dochodzi do rozpuszcania substancji zdolnych do reakcji, nasycenie nimi wody w osadzie i ich redepozycja w postaci autigenicznych skupie mineralnych, stabilnych w 鈔odowisku redukcyjnym.
 3. Dochodzi do ponownego rozk豉du materia逝 autigenicznego i jego koncentracja w postaci konkrecji i pseudometasomatycznych skupie o budowie a簑rowej.

Stadium katagenezy

Przeobra瞠nie osad闚 zwi您ane jest z pogr捫eniem, wzrostem ci郾ienia do 80-90 MPa i temperatury do 90-100oC. Dochodzi do lityfikacji osadu z nieznacznymi zmianami mineralogicznymi. Du膨 rol odgrywaj substancje dostarczane do basen闚 sedymentacyjnych w czasie dzia豉lno軼i wulkanicznej w postaci ekshalacji, roztwor闚 hydrotermalnych, w wyniku adsorbowania jon闚 na powierzchni materia逝 piroklastycznego, rozk豉du produkt闚 wulkanicznych przez wod morsk, 逝gowanie przez roztwory postwulkaniczne produkt闚 wulkanicznych w przybrze積ej i dennej cz窷ci zbiornika.

OPIS Z荅

Z這瘸 facji tlenkowej

Z這瘸 rud manganu

Cziaturia (Gruzja)

Cziaturia

Z這瘸 rud 瞠laza

 1. Obszar kielecko-radomski
 2. Obszar cz瘰tochowski
 3. Obszar 郵御ko-olkuski
 4. Obszar fliszu karpackiego

D帳rowa

Ko雟kie-Starachowice-Przysucha

畝rki-Cz瘰tochowa-K這buck

 1. Dolny pok豉d sp庵owej cz窷ci kujawu
 1. 字odkowy pok豉d w g鏎nej cz窷ci kujawu
 2. G鏎ny pok豉d w g鏎nej cz窷ci batonu

璚zyca

 1. Pok豉d dolny wyst瘼uje w sp庵u serii i sk豉da si z kilku warstw muszlowc闚 syderytowych o 陰cznej grubo軼i 1,2 m
 2. Pok豉d 鈔odkowy wykszta販ony podobnie
 3. Pok豉d g鏎ny osi庵a mi捫szo嗆 0,32 m, zawiera syderyt ilasty oraz do 38% Fe

Z這瘸 facji siarczkowej

 1. Mansfeld (Niemcy)
 2. LGOM

Mansfeld

LGOM

 1. Blok przedsudecki
 1. Krystaliczne pod這瞠 monokliny przedsudeckiej. Najstarszy kompleks ska krystalicznych, tworz帷y pod這瞠 monokliny (proterozoik, starszy paleozoik)
 2. Monoklina przedsudecka. Kompleks m這dszy zbudowany ze ska osadowych buduj帷ych sam monoklin (perm, trias)
 1. Okrywa kenozoiczna. Kompleks najm這dszy b璠帷y pokryw monokliny (neogen-pleistocen)
 1. Brzeg morza- chalkozyn, bornit, chalkopiryt, piryt- otwarte morze
 2. Sp庵- chalkozyn, bornit, chalkopiryt, piryt- strop

Powr鏒 na stron z indeksem z堯.